TERMENI ŞI CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE

Clauzele contractuale includ informaţiile din următoarele documente: Contract de Închiriere, Termeni şi Condiţii de Închiriere, şi toate specificaţiile din Anexele la Contract. La Cap.10 al acestui Contract sunt explicate expresiile sau termenii folosiţi cu italice in Contract.

1. OBLIGAŢIILE BUXXA

1.1. Să transmită Clientului dreptul de folosinţă asupra Autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin predarea Autovehiculului: completarea contractului, înmânarea cheilor şi a actelor maşinii (certificat de înmatriculare, poliţa de asigurare RCA,rovigneta) în original sau copii;

1.2. Să predea autovehiculul Clientului in bună stare de funcţionare şi în acord cu normele tehnice ale fabricantului; 1.3.Să asigure Clientului asistenţă rutieră pe toată durata contractului, 24h/24, 7zile/7 în caz de accident sau pană mecanică;

1.3. Să înlocuiască Autovehiculul (în limita disponibilităţii), în caz de avarie care nu poate fi remediată pe loc, dacă dauna nu este din vina Clientului;

1.4. În cazul în care BUXXA nu va putea înlocui Autovehiculul, Clientului i se va restitui partea aferentă costului chiriei calculată proportional cu durată în care Autovehiculul nu a putut fi folosit;

1.5. BUXXA nu este responsabilă de pierderile suportate de către Client în caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu excepţia cheltuielilor autorizate de BUXXA pentru reparaţii;

1.6. Din momentul predării autovehiculului şi pâna la reintrarea in posesia acestuia, BUXXA este exonerată de răspundere pentru daunele provocate terţilor de autovehiculul închiriat Clientului.

2. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

2.1. Să aibă 21 de ani împliniţi, să fie posesorul unui permis de conducere naţional sau internaţional valabil, cu o vechime a categoriei B de cel puţin 1 an, să prezinte permisul de conducere şi un act de indentitate valid;

2.2. Să nu permită conducerea Autovehiculului decât Persoanelor Autorizate de BUXXA şi menţionate in Contract sau reprezentanţilor BUXXA;

2.3. Să nu conducă Autovehiculul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor ilegale;

2.4. Să nu părăsească cu Autovehiculul teritoriul României decât dacă are acordul scris al BUXXA;

2.5. Să utilizeze Autovehiculul închiriat în conformitate cu recomandările fabricantului şi cu indicaţiile BUXXA;

2.6. Să nu depaşească sarcina maximă autorizată a Autovehiculului;

2.7. Să nu conducă Autovehiculul în afara suprafeţelor carosabile;

2.8. Să anunţe BUXXA referitor la orice avarie în momentul în care a fost constatată şi să respecte întocmai procedura indicată de BUXXA;

2.9. Să nu facă şi să nu permită intervenţii tehnice asupra Autovehiculului fără permisiunea BUXXA;

2.10. Să accepte schimbarea temporară a Autovehiculului in vederea efectuării reviziilor periodice sau a unor intervenţii urgenţe;

2.11. În caz de daună, să îndeplinească formalităţile de declarare a daunei prevăzute de lege, explicate în Cap.7 al acestui Contract;

2.12. Să înştiinţeze BUXXA, la cererea acesteia, cu privire la locul unde se află autovehiculul şi să permită examinarea autovehiculului de către reprezentanţii BUXXA, în maxim 24 de ore de la cererea acesteia;

2.13. Să nu folosească Autovehiculul pentru taximetrie, şcoala de şoferi, activităţi de împingere sau tractare, curse, antrenamente sau concursuri, transportul substanţelor periculoase, inflamabile sau care pot deteriora starea Autovehiculului;

2.14. Să nu utilizeze Autovehiculul în scopuri ilegale sau ilicite;

2.15. Să nu vândă, gajeze sau dispună de autovehicul în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul Contract;

2.16. în cazul furtului autovehiculului, Clientul se obligă să înstiinţeze imediat BUXXA şi să declare, în momentul constatării, evenimentul infracţional Organelor de Poliţie.

3. OBLIGAŢII PRIVIND LIVRAREA, ÎNLOCUIREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

3.1. Livrarea şi Restituirea Autovehiculului se face la locul, data şi ora stabilite de Client împreună cu BUXXA şi menţionate în Contract. Returnarea Autovehiculului în alt loc decât cel în care a fost livrat se face numai cu acordul BUXXA şi poate ocaziona taxe suplimentare. Restituirea este efectivă în momentul semnării contractului în spaţiul desemnat de către BUXXA şi Client;

3.2. În cazul înlocuirii Autovehiculului se va completa o Anexă Fişă de Predare – Preluare. Dacă asigurările opţionale nu mai sunt valabile, sau Autovehiculul dat la schimb este dintr-o clasă superioară, Clientul va achita asigurările opţionale corespunzătoare maşinii actuale, respectiv diferenţa;

3.3. Clientul are obligaţia de a returna autovehiculul cu aceeaşi cantitate de combustibil pe care a avut-o la începutul perioadei de închiriere. În caz contrar Clientului i se va factura contravaloarea combustibilului lipsă, calculat dupa estimarea BUXXA (rotunjire la optimea inferioară de combustibil în rezervor) şi la tariful de 1,5 Euro / litru. Nu se acordă credit pentru combustibilul în plus faţă de cantitatea iniţială furnizată de BUXXA;

3.4. Depăşirea numărului de kilometri specificaţi în Contractul de Închiriere se tarifează cu 0.25 Euro/Km suplimentar;

3.5. În cazul în care, la restituire, Autovehiculul necesită mai mult decât procedura standard de spălare pentru a-l aduce la starea anterioara închirierii, Clientul este de acord cu plata contravalorii a 50 Euro;

3.6. În cazul pierderii sau deteriorării cheilor Autovehiculului Clientul se obligă să achite contravaloarea înlocuirii acestora;

3.7. În cazul pierderii sau deteriorării plăcutelor de înmatriculare Clientul se obligă să achite contravaloarea sumei de 50 Euro/bucată;

3.8. Următoarele situaţii sunt asimilate furtului autovehiculului săvârşit de către Client sau cu complicitatea Clientului: a) depăşirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 24 ore în lipsa unei înţelegeri între părţi privind prelungirea perioadei de închiriere şi plata contravalorii acestei prelungiri; b)lipsa sesizării Organelor de Poliţie în cazul dispariţiei autovehiculului, lipsa confirmării plăngerii din partea Poliţiei si neprezentarea cheii originale a maşinii;

3.9. Returnarea autovehiculului cu o întarziere de păna la 3 ore faţă de data şi ora mentionată în Contract nu ocazionează taxe suplimentare dacă este anuntată şi îşi dă acordul, cu cel puţin 12 ore înainte de termenul contractual de returnare al Autovehiculului. Pentru o întarziere anunţată mai mare de 3 ore se percepe un tarif suplimentar egal cu contravaloarea unei zile de închiriere la Tariful de Listă;

3.10. Neanunţarea întârzierii duce la perceperea tarifelor pentru întârzierile anuntate (conform 3.9.) plus un tarif suplimentar de 5 Euro pentru fiecare oră de întârziere, până la predarea autovehiculului;

3.11. În cazul în care Clientul nu restituie Autovehiculul închiriat şi nici nu se prelungeşte perioada de închiriere, Clientul se obligă la plata penalităţilor calculate la Tariful de Lista (conform 3.9. si 3.10.);

3.12. În cazul în care Clientul întârzie predarea autovehiculului fără a avea acordul BUXXA, BUXXA are dreptul să îl ridice din posesia Clientului pe cheltuiala şi riscul acestuia din urmă; 3.13.BUXXA nu poate fi considerată răspunzătoare pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de către Client şi neidentificate la predarea autovehiculului.

4. ASIGURĂRI

4.1. Autovehiculul are asigurare RCA şi asigurare CASCO;

4.2. La semnarea Contractului clientul este informat asupra posibilitatea plăţii unei asigurări SCDW. SCDW reprezintă o asigurare pentru avarii cu o franşiză specificată în Tarifele Publice. În lipsa acestui plăţi se depune o anumită sumă stipulată în Contract, fiind un depozit pentru o eventuală daună asupra Autovehiculului. Garanţia se depune la semnarea Contractului şi va fi restituită Clientului în momentul preluării autovehiculului (cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 4.3.);

4.3. Garanţia pentru avarii se facturează de catre BUXXA Clientului in urmatoarele conditii: a)daune (accidente) cauzate autovehiculului închiriat, constatate de către organele abilitate de Poliţie, ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include şi situaţia în care autovehiculul este găsit lovit în parcare); b)furtul autovehiculului închiriat; c)precum şi în cazul oricărei alte Excluderi de la Asigurări cf. Cap.5 al acestui Contract;

4.4. Clientul nu va purta responsabilitatea în caz de avarii cauzate de catastrofe naturale;

4.5. Asigurările nu acoperă şi pierderea, furtul sau distrugerea bunurilor aparţinând Clientului sau insoţitorilor săi, aflate în autovehicul.

5. EXCLUDERI DE LA ASIGURĂRI

5.1. Clientul răspunde de repararea integrală a daunelor şi de plata daunelor colaterale, în urmatoarele situaţii: a)nerespectarea obligaţiilor prevăzute în Cap.2, precum şi la paragraful 3.8. al acestui Contract; b)avarierea părţii inferioare a autovehiculului, a jantelor, a anvelopelor sau a habitaclului; c)furtul Autovehiculului cu tot cu actele originale sau cheile maşinii; d)orice altă excludere de la asigurarea CASCO.

6. TERMENI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ

6.1. Clientul plăteşte integral, la semnarea Contractului, închirierea (maşinii şi a obiectelor optionale), asigurarea opţională SCDW şi eventualele taxe suplimentare;

6.2. Facturarea în RON se face la cursul de vânzare al BCR din ziua semnării Contractului;

6.3. Tarifele nu includ: costurile carburanţilor, amenzile primite pentru încalcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi toate costurile rezultate in urma acţiunilor Autoritătilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata închirierii. Plata integrală a acestor sume cade în sarcina Clientului.

6.4. Sumele plătite nu se rambursează decât la iniţiativa BUXXA;

6.5. Clientul trebuie să achite totalul obligaţiilor financiare rămase, conform Contractului, în momentul predării autovehiculului, în baza documentului emis de BUXXA;

6.6. Orice sumă datorată de Client către BUXXA, conform prezentului Contract, poate fi incasată de BUXXA de pe cartea de credit a Clientului sau din mijloacele de plată lăsate de către acesta, făra somaţie prealabilă.

6.7. În unele cazuri BUXXA poate fi de acord ca Obligaţiile de Plată a Clietului să fie achitate ulterior la o anumită scadenţă. În cazul în care Clientul întârzie plata sumelor de bani facturate de către BUXXA cu peste 10 zile peste scadenţa convenită, colectarea debitului se va înainta către o firmă de colectare de debite, caz în care acesta va suporta inclusiv plata comisionului perceput de această companie.

7. PROCEDURA ÎN CAZ DE DAUNE:

7.1. Clientul are obligaţia de a anunţa BUXXA şi de a raporta imediat Organelor de Poliţie orice daună descoperită la Autovehiculul închiriat;

7.2. Dacă dauna are autor necunoscut Clientul are obligaţia de a obţine Autorizaţia de Reparaţie de la Organele de Politie;

7.3. Dacă accidentul s-a produs din vina Clientului acesta are obligaţia ca pe lângă Autorizaţia de Reparatie să prezinte si Procesul Verbal eliberat de Organele de Poliţie;

7.4. În cazul în care vinovat de producerea accidentului este un alt participant la trafic Clientul are obligatia de a obţine de la Organele de Politie Autorizatia de Reparaţie împreuna cu Procesul Verbal constatator sau Constatarea Amiabila de Accident în cazul unui accident uşor şi copia după asigurarea RCA a vinovatului, dacă acesta este de acord; de asemenea Clientul are obligaţia de a da o Declaraţie scrisă la sediul BUXXA;

7.5. În toate cazurile descrise anterior Clientul are obligaţia de a verifica menţionarea tuturor daunelor constatate în Autorizaţia de Reparaţie.

8. PRELUNGIREA, ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Termenii prelungirii, încetării sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decât cu acordul BUXXA;

8.2. Contractul poate fi prelungit prin acordul ambelor părti prin încheierea unui Act Aditional la Contract. Intenţia Clientului de prelungire a Contractului se comunică cu BUXXA cu minimum 24 de ore înaintea expirării Contractului. Tariful agreat se achită în aceleaşi condiţii stipulate in Cap.6 al prezentului Contract;

8.3. Contractul înceteaza de drept la sfârşitul perioadei de închiriere;

8.4. Contractul poate înceta înaintea împlinirii termenului prin acordul părţilor sau ca efect al rezilierii;

8.5. Contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă, prezenta clauză fiind un pact comisoriu de grad patru în urmatoarele cazuri: a)Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declanşarea procedurii falimentului Clientului; b)Începerea urmăririi penale împotriva Clientului, sau a reprezentantilor acestuia; c)Decesul Clientului sau pierderea capacitătii de exercitiu; d)Nerespectarea oricărei clauze agreată de părţi prin încheierea prezentului Contract

8.6. În cazul în care reziliază Contractul, BUXXA înştiinţează Clientul telefonic, prin fax sau prin poştă electronică; 8.7.Atât în cazul încetării Contractului înainte de termen cât şi în cazul rezilierii, Clientul are obligaţia de a preda autovehiculul în termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

9. DISPOZIŢII FINALE

9.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor reciproce prevăzute de prezentul Contract, părtile răspund potrivit prevederilor legii şi ale prezentului Contract;

9.2. Clientul este pus de drept în întârziere pentru toate obligaţiile asumate în Contract şi nerespectate ca atare la termene;

9.3. Prezentul Contract este supus legilor din România. Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu acest Contract se va soluţiona mai întâi pe cale amiabilă, iar in caz de nesoluţionare, părtile se vor adresa Instanţelor de Judecată din Municipiul Târgu Mureş;

9.4. Pentru orice litigiu prezentul Contract se constituie ca o probă doveditoare.

10. INTERPRETARE

-Clientul este semnatarul Contractului;

-Clientul poartă răspunderea juridică şi pentru şoferii adiţionali menţionaţi în Contract;

-BUXXA desemnează SC BUXXA RENT SRL si reprezentanţii societătii;

-Persoanele autorizate sunt menţionate în Contract sau sunt reprezentanţi ai BUXXA;

-Contractul include informaţiile din următoarele documente: Contract de Închiriere, Termeni şi Condiţii de Închiriere si toate specificatiile din Anexele la Contract.

-Tarifele Publice de închiriere sunt stabilite în Euro şi sunt afişate pe internet la adresa www.BUXXA.ro;

-Tariful de Listă reprezintă tariful pentru o zi de închiriere corespunzătoare Autovehiculului închiriat.